• Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. (9. sz. Iroda)
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
Honlap: www.tapolca.hu
E-mail cím: csaladvedelem@tapolca.hu
Ügyfélefogadás: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület fsz 1- 9 iroda
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00. - 12.00 ; 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Általános Igazgatási Csoport ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályai

Az Általános Igazgatási Csoport által alkalmazott fontosabb jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Birtokvédelem
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
17/2015. (II.16.) a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Kereskedelmi igazgatás
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
55/2009. (III. 13.) Korm.rendelet a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról
210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
239/2009. (X.20.) Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
173/2003. (X.28.) Korm.rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról
23/2011.(III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságossá tételéről
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

Állattartással, marhalevéllel kapcsolatos ügyek
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
334/2006. (XII.23.) Korm.rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
21/1996. (VII.9.) FM. rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről
41/1997.(V.28.) FM. rendelet az állategészségügyi szabályzatról
244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
41/2010.(II.26.) Korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Vadkár
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, vadgazdálkodásról, vadászatról és a végrehajtásról
79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Anyakönyvi igazgatás
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról

Hagyatéki ügyek, sírhelyváltás
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények közzététele
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

474/2013. (XII.12.) Korm.rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

 


 

Munkatársak:

Molnár Károly csoportvezető

Általános Igazgatási Csoport
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 9. iroda 06-87/511-150/142 mellék
Fő tevékenységként ellátja: a telephely létesítéssel, kereskedelmi tevékenység folytatásával, szálláshely üzemeltetéssel, piacok, vásárok, rendezvények bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
Végzi a címképzési feladatokat.
Feladatkörébe tartoznak a birtokvédelmi, vadkár, állattartási ügyek.

Apróné Soós Zsuzsanna ügyintéző


Általános Igazgatási Csoport
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 1. iroda 06-87/511-150/172 mellék; 06-87/511-158
Fő tevékenységként ellátja: hagyatéki ügyek intézése

Kovács Tímea ügyintéző, anyakönyvvezető

Általános Igazgatási Csoport
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 4. iroda 06-87/511-150/144 mellék; 06-87/511-152
Fő tevékenységként teljeskörűen ellátja az anyakönyvvezetői feladatokat. Intézi a rendezetlen családi jogállású gyermekek ügyeit.

Danics Renáta ügyintéző

Általános Igazgatási Csoport
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 5. iroda 06-87/511-150/185 mellék;
Fő tevékenységként ellátja: rendkívüli települési támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ügyeinek előkészítését. Feladata a közfoglalkoztatás, nyári diákmunka szervezése, elszámolása.

Skerleczné Szita Anita ügyintéző

Általános Igazgatási Csoport
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 3. iroda 06-87/511-150/194 mellék; 06-87/511-169
Fő tevékenységként ellátja: a lakhatási támogatással, temetési támogatással, köztemetéssel, gyermekétkeztetési kedvezménnyel, és a felsőfokú tanulmányokat folytatók BURSA HUNGARICA ill. önkormányzati hatáskörű támogatásaival kapcsolatos ügyek előkészítését.
Hatósági ügyintézés keretében intézi a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság által kiszabott közérdekű foglalkoztatással kapcsolatos ügyeket.   

Némethné Goda Zsuzsanna ügyintéző

Általános Igazgatási Csoport
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 6. iroda 06-87/511-150/115 mellék; 06-87/511-155
Fő tevékenységként ellátja: A temetők nyilvántartásainak vezetése, sírhely megváltások intézése, a síremlék felállítással, karbantartással kapcsolatos engedélyek előkészítése, temetések nyilvántartása.

Balogh Tímea Bernadett ügyintéző

Általános Igazgatási Csoport
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület földszint 2. iroda 06-87/511-150/141 mellék; 06-87/511-151
Fő tevékenységként ellátja: Termőföld adásvételével, bérbeadásával, és más jegyzői hatáskörbe tartozó hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat. Kezeli a lakcímnyilvántartást, vezeti az ebnyilvántartásokat, méhészetek nyilvántartását.

Szociális ügyintézéssel és eljárással kapcsolatos tudnivaló, ügyleírások:

 • rendkívüli települési támogatás
 • lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás
 • elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
 • gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott települési támogatás
 • Bursa Hungarica ösztöndíj
 • felsőfokú tanulmányokat folytatók tanulmányi támogatás
 • köztemetés
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • védendő fogyasztó
 • idősotthoni elhelyezés (átmeneti)

 Általános Igazgatási Csoport szociális ügyintézés kapcsolódó fontosabb jogszabályai
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 
Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások

 • rendkívüli települési támogatás
 • lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás
 • elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
 • gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott települési támogatás
 • felsőfokú tanulmányokat folytatók tanulmányi támogatás
  Bursa Hungarica ösztöndíj
 • köztemetés

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális/gyermekvédelmi ellátások

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény