Önkormányzat

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Közérdekű adatokAz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22-23. § szerint az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat.
Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal honlapjának ezen oldalán kíván eleget tenni törvényi kötelezettségének.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI IRODA: testületi ülések előkészítése, informatika

ÁTALÁNOS IGAZGATÁSI CSOPORT: anyakönyvvezetés, szociális ügyek, birtokvédelem, kereskedelmi igazgatás, állattartás

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA: gazdálkodás, lakás- és
helyiségbérlet, pályázatok, beruházások, közbeszerzés

VÁROSÜZEMELTETÉSI CSOPORT: településtisztaság, környezetvédelem, közterület-használat

PÁLYÁZATI CSOPORT: pályázatok

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA: építési engedélyezés, használatbavétel
Főépítész

PÉNZÜGYI IRODA: költségvetés előkészítése, könyvelés

ADÓCSOPORT: adóhatósági feladatok

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely, postai cím: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Levelezési cím: 8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefon: 06/87-511-150
Fax: 06/87-511-164
Elektronikus levélcím: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu

Ügyfélfogadási rendje valamennyi szervezeti egységénél egységesen az alábbiak szerint

Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Tapolca Város Jegyzője minden páros hét hétfőjén 14.00 – 16.00 óráig tart ügyfélfogadást.

Dr. Ládics Ottó Egészségügyi Alapítvány

Dr. Farnady László

Deák Ferenc u. 10.

87/322-286 

alapító okirat 

Dr. Papp Pál Egészségügyi Alapítvány

Dr. Sőth Tamás

Május 1. u. 8/A

87/414-616 

alapító okirat 

Glázer Sándor Egészségügyi Alapítvány

Dr. Kazári László

Deák F. u. 13/C

87/321-575 

alapító okirat 

Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány

Orbán Tibor

Ady E. u. 6/2

30/493-3796 

 alapító okirat

Tapolcai Média Közalapítvány

Barcza Tiborné

Kisfaludy u. 1-6.

 

alapító okirat

 

 

Tapolcai Újság,
Tapolcai Média Kft.
8300 Tapolca, Deák F. u. 21. Szijártó János

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf.: 184.
Telefon: 88/579-300
Fax: 88/579-349
Honlap: www.veszpremkozig.helyinfo.hu
E-mail: hivatal@veszprem.kdrkh.hu

Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
Fax: +36-1-441-1437
Sajtókapcsolat: sajto@bm.gov.hu, Tel: +36-1-441-1650
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-441-1138
Ügyfélszolgálat postacíme: BM Ügyfélszolgálat, 1903 Budapest, Pf. 314.
Ügyfélszolgálatunkat személyesen a Budapest, V. ker. Nádor utca 2. szám alatt keresheti fel.

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi telefax: +36-1-484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu
Internet honlap: www.asz.hu
Közönségkapcsolat elérhetősége
Közönségkapcsolati vezető: Dr. Lajos Béla osztályvezető főtanácsos
Közönségkapcsolat postacíme: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Közönségkapcsolat telefonszáma: +36-1-484-9155
Közönségkapcsolat telefax: +36-1-484-9209
Közönségkapcsolat e-mail: szamvevoszek@asz.hu
Fogadóórát az ÁSZ elnöke interneten tart az ÁSZ honlapján megjelölt időpontokban.

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

a)         oktatási intézmények működtetése;
b)         az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése;
c)         hajléktalanok átmeneti szállásának működtetése;
d)         Tourinform Iroda támogatása;
e)         helyi média támogatása;
f)         kisposták működtetése.

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében – fenntartott adatbázisok, nyilvántartások jegyzéke.

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. § (1) bekezdése szerint az ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához és megszüntetéséhez vezetett nyilvántartás a PTR rendszerben és a Winiksz programban.

A nyilvántartás tartalmazza
a) a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
b) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
d) az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés jogerőre emelkedésének időpontját,
e) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
f) a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.

A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultsággal összefüggő, fentebb felsorolt adatokat az országos nyilvántartásba (PTR rendszer) kell rögzíteni. Az országos nyilvántartásba való adatrögzítéskor meg kell adni az eljáró hatóság megnevezését, címét, az ügy számát és az elbírálási azonosítóját.

Szociális ellátások tekintetében vezetett nyilvántartás
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerint:

A jegyző a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a) a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései, illetve a települési önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett más személyek
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,
ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;
b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását;
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;
d) a szociális ellátás
da) megnevezését,
db) jogcímét,
dc) összegét,
dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat,
de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét;
e) a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés jogerőre emelkedésének időpontját;
f) a szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét;
g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot;

j) az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító jogerős döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét;
l) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén
la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot,
lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot.

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet végző személyek nyilvántartása:
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/D. §-a szerint vezetett, a honlapon folyamatosan közzétett excel táblázat.

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről és az arra jogosult gazdálkodó szervezetekről az általuk benyújtott bejelentésben, vagy engedélykérelemben feltüntetett adatok alapján nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az engedéllyel rendelkező szolgáltató természetes személyazonosító adatait, a lakcímét, az értesítési címét, a szakképzettséget tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, valamint az engedély számát.

A nyilvántartásba vett szolgáltató neve, székhelye, értesítési címe (hozzájárulás esetén lakcíme) szakmai tevékenységének megnevezése, a nyilvántartásba vétel száma és a külön jogszabályban meghatározott egyéb adat nyilvános, amelyről bárki tájékoztatást kérhet.
A nyilvántartásban szereplő minden további adatról a bíróság részére tájékoztatást lehet adni, a más - kívülálló - harmadik személy részére történő tájékoztatás megadásához az érintett természetes személy írásbeli hozzájárulása szükséges.

A nyilvántartásba vett természetes személy büntetlen előéletére és a foglalkozástól történő eltiltásra vonatkozó személyes adatokat az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságaz ingatlanközvetítői, az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig,az ingatlanközvetítői, az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet végző személy nyilvántartásba vétele esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig kezeli.

Kereskedelmi üzletekről vezetett nyilvántartás adatai:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 26 és 27. §-ai alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet A./ és B/ pontjai szerint vezetett, a honlapon folyamatosan közzétett link.

A Szolgtv. 30. § (2) bekezdése szerint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatókról, az általuk benyújtott bejelentésben, vagy engedélykérelemben feltüntetett adatok alapján vezetett nyilvántartás alapján a Kormány rendeletében meghatározottak szerint az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)-c) pontjában, a 27. § (2) bekezdésében, valamint a 29. § a)-d) pontjában meghatározott adatokat. Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak.

A közzétett adatok nyilvánosak, bárki számára elérhetőek a www.tapolca.hu honlapon a Közös Önkormányzati Hivatal, ügyintézés, nyilvántartások, a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről Tapolca, továbbá a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Tapolca címszó alatt. Másolat készítésére nincs lehetőség.

- Telephelyekről vezetett nyilvántartás adatai:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerint vezetett, a honlapon folyamatosan közzétett link.

A nyilvántartás a szolgáltatók által benyújtott bejelentésben, vagy engedélykérelemben feltüntetett adatok alapján tartalmazza a szolgáltató nevét, cégjegyzékszámát, vagy vállalkozói nyilvántartásba vételi számát, székhelyét, a részére kiadott nyilvántartási számot, a kiadás dátumát, a telephely címét, helyrajzi számát, használatának jogcímét, a telepen végzett ipari tevékenység megnevezését, üzemeltetésének időtartamát, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével.
  
A közzétett adatok nyilvánosak, bárki számára elérhetőek a www.tapolca.hu honlapon a Közös Önkormányzati Hivatal, ügyintézés, nyilvántartások, a telephelyekről Tapolca címszó alatt. Másolat készítésére nincs lehetőség.

- Szálláshely szolgáltatási nyilvántartás:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 12. §-a szerint vezetett, a honlapon folyamatosan közzétett excel táblázat.

A nyilvántartás a szolgáltató által benyújtott szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelemben feltüntetett adatok alapján tartalmazza a szolgáltató részére kiadott nyilvántartási számot, a szolgáltató nevét, lakcímét, székhelyét, az engedélyt megadó határozat számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait, a szálláshely címét, helyrajzi számát, elnevezését, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését, a szálláshely befogadóképességét, a vendégszobák számát, az ágyak számát, a szolgáltató adószámát, statisztikai számjelét, az engedély kiadásának dátumát, az engedély számát, a szálláshely ideiglenes bezárásának tényét és időtartamát, a szálláshely megszűnésének okát, időpontját.

A közzétett adatok nyilvánosak, bárki számára elérhetőek a www.tapolca.hu honlapon a Közös Önkormányzati Hivatal, ügyintézés, nyilvántartások, a kereskedelmi szálláshelyekről Tapolca címszó alatt. Másolat készítésére nincs lehetőség.


 - Tiltott szolgáltatási tevékenységek nyilvántartása:
A Szolgtv. 29. §-a szerint vezetett, a honlapon folyamatosan közzétett excel táblázat, azon szolgáltatók vonatkozásában, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság jogerősen megtiltotta.

A nyilvántartás tartalmazzaa szolgáltató nevét,a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult,a tilalom időbeli és területi hatályát, valamintaz adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.


 - Az adózók és kötelezettségeik nyilvántartása:
Az önkormányzat jegyzője az önkormányzati adóhatóság útján látja el adóztatási feladatait.
Az adózók és kötelezettségeik nyilvántartása a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XIIC. törvény (továbbiakban: Art.) szabályai szerint vezetett, dos rendszerű, folyamatos működésű, ONKADO programrendszer alkalmazásával történik.

A Htv. 46. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartására csak az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megállapított keretprogramrendszernek az adott önkormányzat adórendeletére, adórendeleteire egyediesített változatát, vagy az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítő, engedélyezett számítógépes programrendszert, vagy ezek módosított programrendszerét használhatja.

Az Art. 52. § (2) bekezdése szerint más hatóság, közfeladatot ellátó adatkezelő szerv nyilvántartásában, vagy adózói nyilvántartásban szereplő adatot az adóhatóság az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy azonosításához, az adókötelezettség, a költségvetési támogatáshoz való jogosultság megállapításához, az adózók ellenőrzésre történő kiválasztásához, ellenőrzéséhez, végrehajtási eljárás lefolytatásához, az adózó kérelmére indult adóigazgatási eljárásban a tényállás tisztázásához használhatja fel.

Az Art. 52. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdés alkalmazása során a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a cégnyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás, a gépjármű-nyilvántartás, az építésfelügyeleti nyilvántartás, illetve valamennyi más, jogszabály alapján közhiteles nyilvántartás térítés nélkül felhasználható. Az adóhatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból adatot természetes személyazonosító adattal, lakcímmel, illetőleg kapcsolati kódon igényelhet.

Az ONKADO nyilvántartó rendszer adatai az Art. 53. §-ában (Adótitok) szabályozottak alapján zárt rendszert képviselnek. Adóalanyok csak és kizárólag saját adataikhoz férhetnek hozzá.

- Minden olyan nyilvántartás esetében, ahol a nyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a másolat készítésének lehetőségét nem zárja ki, a nyilvántartásból történő másolat készítésének illetéke az illetékekről szóló 1990. XCIII. tv. mellékletének IV. pontja szerint oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint. Illetékmentes - az elektronikus úton benyújtott adóbevallások kivételével - az adóbevallás másolata. Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges. A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

 

 A Képviselő-testület munkáját éves munkaterv szerint végzi, és e tervnek megfelelően ülésezik. A munkaterv összeállítása a bizottságok, képviselők, a hivatal szervezeti egységeinek vezetői, közszolgáltatást végző szervek, önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetőinek javaslatai alapján történik. Az összesítést az Önkormányzati és Igazgatási Iroda végzi.
A jóváhagyott munkatervet az abban érintettek kapják meg.
A munkatervben meghatározott napirendekhez az előterjesztési javaslatot a munkatervben megjelölt, szakmailag érintett szervezeti egységek készítik el, a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző irányításával.
A munkatervek alapján az SZMSZ figyelembevételével elkészített előterjesztések alapján végzik a bizottságok munkájukat. A bizottsági munkáért a bizottsági elnökök a felelősek.
A bizottságok előterjesztési javaslatokról határoznak, a döntéseket jegyzőkönyvek rögzítik.
A bizottsági javaslat (rendelet-tervezet, határozati javaslat, állásfoglalás, tájékoztató, beszámoló) a Képviselő-testület elé kerül.
A napirendi javaslatról a Képviselő-testület dönt (rendelet, határozat, beszámoló, állásfoglalás, ajánlás). Abban az esetben, ha az előterjesztést a Képviselő-testület nem fogadja el, a döntésben megjelölt felelős útján az előterjesztési javaslatot készítő szervezeti egységet utasítja a testület az elvárásainak megfelelő intézkedés megtételére. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a javaslatot, arról rendelet megalkotásával, vagy határozattal dönt.
A Képviselő-testület üléseiről és döntéseiről készített jegyzőkönyvet az Önkormányzati és Igazgatási Iroda készíti el és archiválja.
A jegyzőkönyvben rögzített határozatok nyilvántartása a jegyzőkönyvet készítő személy feladata.
Az SZMSZ-ben meghatározott módon (újság, TV, hirdető tábla, stb.) történik a rendeletek lakosság felé történő kihirdetése, majd ezt követően a számítógépes és betűsoros nyilvántartásba vétele. A rendeleteket a polgármester és a jegyző írja alá, a kihirdetésért az Önkormányzati és Igazgatási Iroda vezetője a felelős.

A döntésben megjelölt felelősök a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentést készítenek, melyek összesítése az Önkormányzati és Igazgatási Iroda és a testületi döntésben megjelölt személyeknek a feladata. A jelentést a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 


 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: 

Az Alaptörvény VI. cikke értelmében "Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi."

Közérdekű adatok közzétételének szabályzata

Adatvédelmi Tisztviselő: Qstar Minőségfejlesztési Tanácsadó Kft.
Email: adatvedelem@tapolca.hu

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél          17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével       

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen                                         

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete alapján:
Engedélyezett létszám: 65 (hivatal)
33 fő (önkormányzat)
ebből tisztségviselők: 3 fő (polgármester, alpolgármesterek)
hivatali tisztségviselők: 2 fő (jegyző, aljegyző)
köztisztviselő/munkavállaló: 63 fő
önkormányzati munkavállaló: 31 fő

Személyi juttatások bruttó összege (éves, hivatal): 217.080.000,- Ft
Személyi juttatások bruttó összege (éves, önkormányzat): 48.571.000,- Ft

ebből polgármester, alpolgármesterek bruttó illetménye (éves): 14.833.200,- Ft
polgármester, alpolgármesterek költségtérítése (éves): 2.214.000,- Ft
hivatali köztisztviselők/munkavállalók bruttó illetménye/munkabére (éves): 176.830.200,- Ft
önkormányzat munkavállalóinak munkabére (éves): 34.155.000,- Ft

A foglalkoztatottaknak nyújtott juttatások:
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti cafetéria juttatás bruttó 200.000,- Ft/fő/év, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is
- illetményelőleg
- szemüveg készítésének díjához hozzájárulás (max. 20.000,- Ft)
- temetési segély (40.000,- Ft)
- családalapítási támogatás (100.000,- Ft)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 


 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 


7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)